Nieuws

Stand van Zaken CAO kraamzorg 2018

juli 2018 

Uiteraard is een goede CAO kraamzorg van groot belang om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de werkdruk te verminderen. Dat dit noodzakelijk is, hebben wij aangetoond met de Monitor Werkdruk in de Kraamzorg: Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden 

Belangrijk wordt tevens dat goed werkgeverschap meer aandacht krijgt in de kraamzorgsector want wetten en regels moeten worden nageleefd. De NBvK heeft afgelopen 2 jaar zich hard gemaakt voor een goede CAO kraamzorg maar vooral ook voor verdere goede oplossingen om de grote uitstroom te stoppen en aantrekkelijk te worden voor nieuwe kraamverzorgenden. Als NBvk krijgen wij wekelijks schrijnende voorbeelden van mensen die het niet langer volhouden om te werken in de kraamzorg, lees bijvoorbeeld:  Het gaat geweldig in de kraamzorg

Het lijkt er op dat partijen er 10 juli uit zijn gekomen en dat volgende week een akkoord gepresenteerd  wordt. Dan mogen de achterbannen van betrokken partijen aangeven of ze hier mee instemmen. Helaas kan slechts 8% van de kraamverzorgenden hierover meebeslissen, aangezien er door de werkgevers gekozen is om met een beperkt aantal vertegenwoordigers van de werknemers afspraken te maken. 

Desondanks hebben de werknemers in de kraamzorg van zich laten horen en lijkt het er op dat dit resultaat heeft gehad.  Inmiddels gaat het gerucht dat er een CAO akkoord is afgesloten met een fikse loonstijging en met alvast geen ruimte voor verdere verslechteringen die werkgevers tot juni dit jaar zijn blijven voorstellen. Wat de verder vebeteringen zijn, weten we dus niet.  

Lees meer

Tarieven Kraamzorg stijgen verder met ruim 4%

Juli 2018 

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft laten weten dat de tarieven in de kraamzorg per 1/1/2019 mogen stijgen naar ruim 49 euro per uur. Dit betekent een tariefsstijging van ruim 4%. Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling. Nu nog zorgen dat het extra geld voor kraamzorg ook besteed gaat worden aan kraamzorg en dan vooral aan degene die kraamzorg verlenen: de kraamverzorgende. Zij wacht immers al jaren op betere arbeidsvoorwaarden. 

Deze stijging komt op de eerdere stijgingen van afgelopen jaren en laat zien dat de overheid niet van plan is te bezuinigien op de kraamzorg en laat tevens ook zien dat de zorgen van de NBvK over de slechte betaling van kraamverzorgenden door werkgevers serieus wordt genomen. Immers, deze slechte betaling maakt dat veel kraamverzorgenden niet meer in de kraamzorg kunnen of willen werken. Door nu extra geld beschikbaar te stellen voor kraamzorg geeft de minister middels de NZa de sector de mogelijkheid verbeteringen door te voeren. 

De CAO onderhandelingen die helaas afgelopen week weer geen resultaat hebben opgeleverd, worden nu nog belangrijker. Wij hebben nu onze eis van minimaal 3% salaris stijging bijgesteld. Die moet nu minimaal 4% worden. Het is van groot belang dat het beschikbare geld voor kraamzorg, aan kraamzorg wordt besteed en niet verdwijnt in de winsten van kraamzorgorganisaties die dat dan besteden aan zaken als uitkeringen aan aandeelhouders, inversteringen in commerciele nevenactiviteiten of in de integrale geboortezorg. Het wordt nu tijd dat de sector prioriteiten gaat stellen en gaat zorgen dat er voldoende kraamverzorgenden willen en kunnen blijven werken in de kraamzorg zodat iedere vrouw en baby voldoende zorg krijgt om van een zwangersschap en bevalling op een gezonde manier te herstellen. En de kraamzorg haar onvervangbare en noodzakelijke bijdrage aan goede én preventieve geboortezorg eindelijk goed kan gaan leveren. Dat kan alleen met voldoende, gezonde, tevreden en goed opgeleide kraamverzorgenden. 

De bal ligt nu bij vakbonden FNV, CNV, Nu91, VHP/FBZ en de werkgeversorganisatie in de kraamzorg: BOgeboortezorg. Deze partijen komen 10 juli weer bijeen. 

Lees meer

Als werken in de kraamzorg je grote droom is; pas dan op dat het geen nachtmerrie wordt!

Er zijn altijd veel vrouwen en meisjes die het werken in de kraamzorg zien als hun droombaan. En op dit moment vliegen de vacatures en mogelijkheden je om de oren. Bijna iedere kraamorganisatie is druk aan het werven. Bijkomend voordeel is het extra geld van het Ministerie VWS om meer mensen op te leiden in de zorg. Dus iedere kraamzorgorganisatie die mensen opleidt kan in aanmerking komen voor leuke subsidies. Dat is goed nieuws want de kraamzorg wordt bedreigd door een grote leegstroom van goed opgeleide en gekwalificeerde kraamverzorgenden en nieuwe mensen zijn hard nodig. Dus je zou denken dat de huidige problemen snel kunnen worden opgelost: er is geld, er zijn organisaties die mensen zoeken en er zijn mensen die dolgraag in de kraamzorg willen werken. Nu nog een goede CAO en we kunnen weer met vertrouwen en positief naar de toekomst kijken. 

Die nieuwe CAO is natuurlijk heel hard nodig. Dat blijkt uit de monitor Werken in de kraamzorg, zie:  Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden  Uit de cijfers van het Pensioenfonds en bij het Kenniscentrum blijkt  dat juist nieuw opgeleide mensen nieuwkomers de afgelopen 3 jaar net zo snel uitstromen als dat zij instromen. Zie:  Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

 Oorzaak ligt in onze ogen vooral in de beroerde werkomstandigheden. Deze conclusie trekken wij uit het rapport Werkdruk in de Kraamzorg. Inmiddels zijn deze berichten zelfs aanleiding voor kamervragen. Zie ook  Kamervragen over Monitor Werkdruk in de Kraamzorg  Helaas zien we dat werkgevers en de betrokken vakbonden lijnrecht tegenover elkaar lijken blijven staan en de de CAO onderhandelingen niet meer zijn dan een uitwisseling van standpunten waarbij de werkgevers zeggen geen geld te hebben voor hogere lonen (ondanks 8% tariefsstijgng) en de werknemers/vakbonden vasthouden aan de overtuiging dat kraamverzorgenden meer moeten verdienen dan ze nu krijgen.  Zie:Werkgevers kiezen voor keihard conflict met kraamverzorgenden

Dus de vraag of de nieuwe kraamverzorgenden het volhouden in de beroerde werkomstandigheden is een realistische vraag. En er lijkt nog geen oplossing.

Daarnaast  er nog een bedreiging van hun droombaan. 

Tot onze schrik lijkt het er op dat kraamzorgorganisaties starten met het opleiden van nieuwe kraamverzorgenden middels opleidingen die NIET leiden tot het wettelijke erkend zorgdiploma verzorgende niveau 3IG.  Daardoor rijst de vraag of zij zich in de toekomst wel kraamverzorgende mogen noemen. Lees ook:  Kiezen voor de juiste opleiding: Wordt geen kraamhulp maar kraamverzorgende! 

Lees meer

Kamervragen over Monitor Werkdruk in de Kraamzorg

8 juni 2018 

Ons rapport over de Werkdruk in de Kraamzorg heeft deze week veel los gemaakt in de samenleving en in de  media. Het rapport, dat tot stand is gekomen met de steun en medewerking van heel veel kraamverzorgenden, bewijst dat het niet gaat om incidenten maar om structurele problemen die snel opgelost moeten worden. 

De NBvK  roept alle partijen, werkgevers, brancheorganisaties, vakbonden en het Ministerie van VWS opgeroepen NU met elkaar om tafel te gaan. Dit probleem is te groot om door 1 partij te kunnen worden opgelost. Dit moeten we samen doen als kraamzorgsector waarbij de professionals een gelijkwaardige rol krijgen in meedenken, meepraten én meebeslissen. 

Wij hebben ons rapport inmiddels gestuurd naar verzekeraars, KNOV, CPZ, de Tweede Kamer en uiteraard VWS

De PvdA in de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen gesteld aan de minister. Lees hier de  Kamervragen Lilian Ploumen, PvdA

Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden

 Monitor schetst onthutsend beeld van werkgeverschap

Persbericht, 6 juni 2018 • De ‘Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018’ schetst een onthutsend beeld van de kraamzorgsector. De arbeidsomstandigheden zijn slecht, de werkdruk is hoog en werkgevers gaan erg slordig om met de arbeidsvoorwaarden. Kraamverzorgenden werken gemiddeld vijftig procent meer uren dan waar ze voor worden betaald, hebben geen vaste vrije dag, kunnen geen vakantiedagen opnemen en mogen zich vaak niet ziek melden. De uitstroom is groot, de instroom blijft achter. Hierdoor komt ook de zorg voor kraamvrouwen en baby’s in de knel.

Download de Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018 

Lees meer

Werkgevers kiezen voor keihard conflict met kraamverzorgenden

mei 2018

Het is nu inmiddels duidelijk dat de werkgevers in de kraamzorg, de samenwerking met (georganiseerde)kraamzorg professionals actief frustreren en tegenwerken. Ieder constructief overleg met partijen die kraamverzorgenden vertegenwoordigen wordt, zodra er gewerkt moet worden aan oplossingen, gestopt en onmogelijk gemaakt door de houding van de werkgevers.  Afgelopen week hebben de vakbonden de samenwerking met BOgeboortezorg op een laag pitje gezet. Zij hebben vorige week de CAO tafel verlaten en BOgeboortezorg de tijd gegeven om met een nieuw plan te komen.  De NBvK kreeg deze week eindelijk reactie van BOgeboortezorg op ons (bestuurlijke) verzoek te zoeken naar wegen om realistisch en gelijkwaardig samen te werken: Bogeboortezorg ziet geen enkele reden om inhoudelijk met de NBvK samen te werken. Zo heeft BOgeboortezorg bestuurlijk op praktisch geeneen tafel in de sector kraamzorg/geboortezorg meer overleg en samenwerking met de professionals in de kraamzorg: de kraamverzorgenden. Zij blijft zich echter presenteren als de inhoudelijke en organisatorische vertegenwoordiger van kraamzorg. Op dit moment lijken de kraamzorgorganisaties  te denken dat zij kraamzorg kunnen organiseren zonder kraamverzorgenden. Wij betreuren deze destructieve en ouderwetse houding van werkgevers in de kraamzorg anno 2018. 

Het enige waar wij nu nog op kunnen hopen is dat de leden van BOgeboortezorg hun bestuur en werkorganisatie tot de orde roepen. Zodat verhoudingen genormaliseerd kunnen worden en er daadwerkelijk transparant en verbindend kan worden samengewerkt aan de toekomst van de kraamzorg. 

Lees meer

Privacy in de kraamzorg

april 2018 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Maar deze richtlijn is niet meer actueel genoeg om privacy te kunnen waarborgen in deze tijd. Onze privacy wordt steeds meer geschonden door de komst van sociale media maar ook de digitalisering van de samenleving vraagt om nieuwe regels en kaders.

Aan de ene kant moeten wij allemaal beter beschermd worden tegen hacken en datalekken, dat houdt in dat persoonlijke gegevens die verstrekt zijn aan derden met jouw toestemming, onbedoeld in handen komen van anderen die er hun voordeel meedoen of jouw privacy schenden, denk aan het opeens oppoppen van foto's in de sociale media.

Aan de andere kant moet jij ook beter weten wat derden met jouw gegevens doen. Deze gegevens heb jij zelf verstrekt aan deze derden, bijvoorbeeld omdat je ergens werkt of lid bent. De gegevens, data genoemd, worden steeds meer handelswaar en zij worden door organisaties nog wel eens, zonder dat jij het weet verkocht of gebruikt om geld mee te verdienen of kennis op te doen. Helaas weten degene die deze gegevens verkoopt niet altid wat de koper doet. Dit vraagt om bewustwording van iedereen in de samenleving en betere regels en afspraken. Deze zullen de komende jaren in wetten worden vastgelegd en deze wetten zullen worden gehandhaaft. Mensen kunnen klachten indienen  en naar de rechter gaan wanneer zij vinden dat hun privacy geschonden wordt. Bij overtreding kunnen zeer hoge boetes volgen. Organisaties, dus ook jouw organisatie is verplicht de komende jaren aan deze wetten te gaan voldoen. Mensen in de samenleving, dus jij als kraamverzorgenden maar ook onze clienten krijgen, als het goed is, zo meer bescherming. 

Het dwingt ons allemaal goed na te denken over privacy. Zeker in de zorg is dat van groot belang. Immers, wij delen zeer intieme persoonlijke gebeurtenissen met mensen. Uiteraard hebben we ons beroepsgeheim maar het is goed daar wel heel erg bewust van te zijn wanneer je actief bent op sociale media. De organisatie waar je werkzaam bent, is daar ook toe verplicht. Dat geldt niet alleen voor de gegevens van clienten maar  dus ook voor jouw persoonlijke gegevens. Men mag jouw mailadres bijvoorbeeld niet " zo maar" doorgeven of verkopen aan derden, zoals het Kenniscentrum Kraamzorg, bedrijven of onderzoeksinstuten. Hetzelfde geldt voor het Kenniscentrum kraamzorg maar ook de NBVK. Zij mogen jouw gegevens enkel gebruiken met jouw toestemming en je moet op de hoogte zijn van wat er met jouw gegevens gebeurd middels het privacy regelement. 

Lees meer

Onderzoek Werken in de kraamzorg

maart 2018 

Voor ons rapport  Werken in de Kraamzorg: Geschikt of Ongeschikt voeren we, aanvullend aan alle meldingen die we afgelopen jaar van leden hebben ontvangen, nog een enquête uit onder  (oud) kraamverzorgenden.

Wij willen meten hoe hoog de werkdruk in de kraamzorg is en in hoeverre  de werkdruk, de lage lonen en andere factoren maken dat kraamverzorgenden niet meer in loondienst willen/ kunnen werken en kiezen voor het werken als zzp-er of voor een baan buiten de kraamzorg. Zodat we nog beter in kaart kunnen brengen wat de kraamzorg moet doen om het huidige personeel voor de kraamzorg te behouden en de nieuwe kraamverzorgenden te kunnen vasthouden.

Help ons met het vinden op de antwoorden op deze vragen en vul de enquete in. Hij duurt tussen de 10-15 minuten. Stuur hem gerust naar collega’s en/of oud-collega’s. 

Vragenlijst Werken in de kraamzorg

 

Voor meer informatie over het onderzoek: 

Werk mee aan het rapport: Werken in de Kraamzorg: geschikt of ongeschikt

Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

Werken in kraamzorg fantastisch, omstandigheden worden slechter

Kraamverzorgende mag geen kraamhulp worden

maart 2018

Wij hebben met grote verbazing kennis genomen van de plannen van BO-geboortezorg om verder te gaan met de branche-erkende opleidingen in notabene een eigen opleidingsinstuut dat met  kraamzorggeld opgezet gaat worden en wordt geaccrediteerd door een ander instituut dan het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Het KCKZ  regelt sinds 2013 de accreditatie van kraamzorgopleidingen en is met overheidsgeld opgezet en wordt bestuurd door de NBvK en BO-geboortezorg. Naast de regie over opleiden wegnemen bij het kenniscentrum (enkel het beroepsprofiel zal worden meegenomen) is door deze werkwijze ook de gehele beroepsgroep buitengesloten bij het opleiden. Voor ons is dit onaanvaardbaar. Zie ook:  Arbeidsmarktdebat Kraamzorg niets anders dan luchtfietserij en Topvrouwen in de kraamzorg

Net als de werkgevers in de kraamzorg zijn wij ervan bewust dat er wat moet gebeuren. Het personeelsgebrek bedreigt de kwaliteit en toegang tot geboortezorg in Nederland. Wij hebben daarover een analyse gemaakt en gedeeld met de sector. Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden 

Onze conclusie:

Het gebrek aan goede werkomstandigheden maakt dat er nu sprake is van arbeidsmarktproblemen, niet het gebrek aan leerlingen en goede opleidingen. Er zijn genoeg mensen die de kraamzorg in willen en er zijn ook genoeg goede opleidingen beschikbaar. Er zijn teveel mensen die de kraamzorg na of zelfs als tijdens hun opleiding verlaten. 

Het kraamzorggeld dat dreigt door deze plannen van BO-geboortezorg te verdwijnen in een snel en onzorgvuldig opgezet scholingsinstituut. Dit geld moet in onze ogen beter besteedt worden. Namelijk aan de salarissen en werkomstandigheden van kraamverzorgenden die nu al 2 jaar aangeven te bezwijken onder de werkdruk, de hoge eigen kosten als en de hoge eisen aan flexibiliteit en inzet. Dat regel je in een goede CAO kraamzorg. Wij hebben daar het  Voorstel CAO Inzet 2018 al voor op tafel gelegd.Hier staat goed beschreven wat nodig is om te zorgen dat kraamverzorgenden gezond en tevreden aan het werk kunnen blijven. 

Goede kraamzorg heeft goed opgeleide kraamverzorgenden nodig. Lees hier over onze ideeën over hoe de opleiding tot kraamverzorgende er in de toekomst uit kan zien. En hoe er nu wordt opgeleid.  De opleiding Kraamverzorgende: algemene Informatie

Wij willen snel en graag samen met de hele sector aan tafel om een degelijk plan te maken. We hebben daarom zowel bij het bestuur van BO-geboortezorg als bij VWS aan de bel getrokken en zullen de komende tijd meerdere partijen in de geboortezorg op de hoogte brengen van de zorgwekkende ontwikkelingen in de kraamzorg.  Wij zullen vragen ons te steunen met het zoeken naar duurzame en goede oplossingen voor de kraamzorg, voor de geboortezorg maar vooral ook voor de cliënten. De moeders, vaders en baby's die in Nederland rekenen op goede kraamzorg, verdienen dit en hebben hier zelfs wettelijk recht op. Daarbij betalen zij (naast de verplichte eigen bijdrage) en de rest van Nederland voor goede en voldoende kraamzorg middels de verplichte zorgpremie van de zorgverzekeringswet.  

Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

Februari 2018 

Cijfers over de kraamzorg bewijzen nu dat er een enorm probleem is ontstaan in de kraamzorg.  Meer dan de helft van de kraamverzorgenden is 45+ en meer dan 42 % boven de 50 jaar.  Slechts 14% van de groep kraamverzorgenden is tussen de 20 en 30 jaar.  De uitstroom van kraamverzorgenden gaat veel sneller dan de instroom. Indien deze trend zich voorzet heeft de kraamzorgsector tussen nu en 5 jaar geen mensen meer om de vraag naar kraamzorg te kunnen beantwoorden.

 

Gevolgen voor de kwaliteit en toegang tot goede geboortzorg:

De kwaliteit en continuiteit van kraamzorg wordt dus ernstig bedreigd door de zorgelijke situatie op de arbeidsmarkt. Het werken in de kraamzorg is steeds minder aantrekkelijk en niet meer voltehouden voor een snel groeiende groep kraamverzorgenden van alle leeftijden en men begint massaal het vak te verlaten. Hierdoor komt niet alleen de directe zorg aan alle toekomstige ouders en hun baby's in gevaar. Onvoldoende kraamzorg betekent ook dat de hele geboortezorg onder druk komt te staan. De ziekenhuizen kunnen de bevallingen en aanvullende zorg nu al nauwelijks aan. Als vrouwen niet meer naar huis kunnen na een bevalling omdat daar onvoldoende professionale nazorg is, zal dat de situatie in de ziekenhuizen en bevalcentra enkel nog slechter maken. Daarbij zullen er vaker en meer kinderen en pasbevallen vrouwen medisch, psychisch en sociaal ernstige gevolgen ervaren als er geen kraamzorg is die eventuele complicaties in een vroeg stadium kan herkennen of voorkomen.  

Cijfers maken uitstroom en vergrijzing schokkend duidelijk

Inmiddels zijn, via het Kennis Centrum Kraamzorg, voorlopige cijfers bekend van de uitstroom en opbouw van de beroepsgroep. Hieruit blijkt dat afgelopen jaren meer kraamverzorgenden zijn gestopt met het werken in de kraamzorg dan dat er begonnen zijn. Ook blijkt dat de beroepsgroep voor meer dan de helft bestaat uit 45plussers en dat we de komende jaren te maken krijgen met het vertrek van nog veel meer collega's die met pensioen gaan of die het door hun leeftijd niet meer volhouden te blijven werken in de kraamzorg. Jongeren stromen nauwelijks in. Wij zien in deze cijfers een bevestiging van de alarmerende signalen die wij afgelopen jaren via onze leden krijgen. De werkdruk stijgt, de werkomstandigheden en salarissen worden steeds slechter en mensen melden steeds vaker dat zij het niet volhouden in de kraamzorg te blijven werken. Zie: Werken in kraamzorg fantastisch, omstandigheden worden slechter   en Economische voorspoed slaat kraamverzorgenden over 

Sectorbrede aanpak noodzakelijk en van vitaal belang

Eind deze maand komt de sector bij elkaar; de NBvK, ondernemingsraden, vakbonden en werkgevers gaan aan tafel op verzoek van de werkgeversorganisatie BOgeboortezorg. Hier zal blijken of de sector in staat is samen de schouders te zetten onder de enorme klus die ons de komende jaren als kraamzorg te doen staat: samen zorgen voor voldoende goed opgeleide kraamverzorgenden die in moderne, gezonde en fatsoenlijke omstandigheden hun werk kunnen doen.

Wij hebben in januari 2018  een voorzet gegeven vanuit de beroepsgroep en een plan gepresenteerd hoe de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd via ons  Voorstel CAO Inzet 2018 Dit voorstel is door de ruim 3000 NBvK  leden en onze duizenden volgers binnen de beroepsgroep op sociale media enthousiast ontvangen. We hebben BOgeboortezorg verzocht dit plan als voorbereiding op het sectorbrede overleg, te verspreiden onder allle aanwezigen. Wij hebben  en blijven aandacht vragen voor de problemen en oplossingen bij overheid, stakeholders en collega's in de geboortezorg. 

Niet alleen problemen, er zijn kansen en oplossingen:

We hopen zo snel tot een sectorbreed plan van aanpak te kunnen komen. Wij zien behalve problemen ook voldoende mogelijkheden om snel tot oplossingen te komen:   

1  Iedere kraamverzorgende die nog aan het werk is in de kraamzorg, vindt kraamzorg het mooiste vak van de wereld. Iedere kraamverzorgende  zal er daarom  alles aandoen om kraamzorg te behouden nu en in de toekomst! We moeten er wel voor zorgen dat er ook goed gezorgd wordt voor deze kraamverzorgenden. 

2. Er staat een grote en groeiende groep zelfstandige zorgprofessionals  (ZZP-ers) klaar die snel en goed kunnen inspringen op de tekorten die ontstaan zijn bij de kraamzorgorganisaties en die nu al voor veel vrouwen een oplossing zijn om zorg op maat te kunnen krijgen. De uitstroom onder deze groep is lager dan onder de groep kraamverzorgenden in loondienst Samenwerken met Zelfstandige Zorg Professionals (ZZP) in geboortezorg: nuttig en noodzakelijk

3. Er is geen sprake van minder vraag naar kraamzorg, sterker de vraag naar kraamzorg zal enkel toenemen, na jaren van stilstand verwacht het CPB dat het geboortecijfer de komende 10 jaar gaat stijgen van 170.000 baby's naar 196.000 baby's.  Belangrijk is wel goed te onderzoeken waar de vraag naar kraamzorg uit bestaat en hoe we die met z'n allen gaan beantwoorden. 

4.  Er is geld, er wordt niet bezuinigd op kraamzorg. De tarieven in de kraamzorg stijgen alweer sinds 2016 (zonder dat daar een hogere vraag naar kraamzorg achter zat, het geboortecijfer is al sinds 2010 vrij constant). Ook voor 2019 is een hoger tareif vastgesteld door de NZa. Ieder jaar blijft er geld over van het budget van de ruim 300 miljoen dat de overheid uittrekt voor de financiering van de kraamzorg.  Belangrijk is wel dat dit geld besteed gaat worden aan kraamzorg en dan met name de kraamverzorgenden.  

Lees meer